• Nota PSV Sem 3

  NOTA PSV PPISMP SEMESTER 3


  1.     PENGENALAN SENI VISUAL.


  A) Pengertian Seni Visual
  *      Rujukan kamus dewan:
  *      Seni I: Membawa maksud halus iaitu kecil, elok, tipis dan halus, enak di dengar iaitu mengenai suara, comel bentuk badan;
  *      Seni II: Membawa maksud karya termasuklah sajak, lukisan, musik dan lain lagi yang dicipta dengan bakat atau kecekapan dan hasil daripada sesuatu ciptaan.
  *      Visual: Dari segi bahasa bermaksud tampak iaitu yang boleh dilihat melalui deria penglihatan.
  Ø  Oleh itu penjelasan konsep seni visual bolehlah didasarkan kepada beberapa aspek pernyataan diri ( self expression), pengalaman dan sensasi visual dan sentuh samada dalam bentuk 2D dan 3D.

  B)      Pengkelasan          Seni   Visual

  *      Seni visual boleh dibahagikan kepada dua jenis penghasilan iaitu pengkaryaan dan   perekaan.

  I)    Pengkaryaan 
  Ialah penghasilan seni halus dalam bentuk 2D dan 3D. Kebanyakan bahan-bahan yang terhasil menggunakan media dan teknik konvensional iaitu alatan dan media asas dan kurang mengunakan bantuan teknologi. Contoh pengkaryaan ialah Lukisan, catan, seni cetak dan arca.

  II)   Perekaan
  Ialah penghasilan 2D dan 3D yang lebih banyak menggunakan teknik dan media baru berteraskan teknologi. Contoh perekaan ialah grafik dan multimedia ( komunikasi visual), reka bentuk teknologi seperti rekaan industeri ( automobil, logam halus, tekstil dll ) dan reka bentuk persekitaran seperti seni hiasan dalaman & seni lanskap.
  C) Peranan Seni Visual
  *      Peranan yang dimainkan oleh seni visual boleh dilihat dari dua aspek yang utama iaitu psikologi dan    sosiologi.

  I)    Peranan     Psikologi
  Peranan psikologi dilihat dari segi perkembangan dan pembentukan diri individu berdasarkan kepada perkembangan sensitiviti, emosi, kreativiti, dan ekspresi yang berlaku dalam diri individu melalui aktiviti seni visual.

  o   Sensitiviti:
  §  merupakan kepekaan dan kebolehan membuat pertimbangan dan persepsi dari segi sosial serta estetik. Pembelajaran SV, aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan kepekaan,sensibility ( kebolehan untuk merasa dan menghayati)
  o   Emosi:
  §  keupayaan melahirkan idea, rasa hati,membuat pertimbangan dan pernyataan diri. Pembelajaran SV, aktiviti dan apresiasinya dapat membangkitkan perasaan dan memantapkan sensibility, mencorak perlakuan perasaan yang semulajadi seperti rasa cinta atau rasa takut.
  o   Kreativiti:
  §  boleh dilihat dari diri individu yang mempunyai daya kreatif. Individu ini berupaya mengubah dan mentafsir semula sesuatu benda yang ada kepada penghasilan yang lebih menarik.Individu ini sensitif kepada masalah di sekelilingnya, yang kemudiannya bertindak mencari jalan keluar dalam bentuk penghasilan. Penghasilannya yang dilakukannya adalah melalui daya kreatifnya berdasarkan keupayaan dan kehendaknya untuk mengubah sesuatu keadaan supaya lebih sempurna. Individu ini juga berupaya bertindak berdasarkan kebolehannya menyesuaikan sesuatu keadaan kepada sesuatu keadaan yang lebih baik. Pembelajaran SV, aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan keupayaanmembuat dan merekacipta, menjadikan individu lebih imaginatif dalam pengkaryaan dan perekaan.

  o   Ekspresi:
  §  tindakbalas emosi hasil daripada interaksi atau komunikasi dengan persekitaran, orang lain,masyarakat, peristiwa dan benda. Pembelajaran SV, aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan pengucapan, curahan idea, gambaran pemikiran dan perasaan, menggambar, memberi makna menerusi perkataan, pergerakan, arahan dan symbol. Selain itu ia dapat memberikan kepada individu berkomunikasi idea, perasaan dan emosi.
    II)    Peranan     sosiologi
  SV dalam membentuk dan mengembang budaya setempat dan sejagat ( seni dan masyarakat ). Antara peranan SV :

  o   Nasionalisme:
  §  Falsafah, pemikiran, manifestasi, idea, individu atau kumpulan dalam menyebar dan membangkit nilai, semangat dan perasaan melalui SV. Pembelajaran SV, aktiviti dan apresiasinya dapat membangkitkan semangat kebangsaan dan sayangkan Negara.Contoh hasil karya yang memaparkan unsur nasionalisme ialah Tugu Negara (arca) dan juga potret-potret pemimpin negara.
  o   Persekitaran:
  §  Kesedaran nilai persekitaran, unsur keselesaan dan keharmonian dalam SV. Pembelajaran SV, aktiviti dan apreasiasinya dapat mengukuhkan kepekaan dan sesitiviti terhadap kepentingan sekeliling yang memberi kesan kepada kehidupan. Antara contohnya Rumah rakit – Kuala Lipis karya Peter Harris dan Waktu Pagi Di Kampung, karya Lai Foog Mooi, reka bentuk lanskap dan hiasan dalaman. Rumah rakit-Kuala Lipis .
  o   Propaganda:
  §  SV sebagai saluran untuk menyampaikan dan menyebar idea, hasrat atau kepercayaan, pengaruh dan kuasa. Contohnya Poskad kepada Dunia, karya Awang Damit Ahmad. Poskod kepada dunia (1990).
  o   Ritual / upacara:
  §  SV dalam melaksanakan ritual/upacara sesuatu budaya dan adat resam dalam aktiviti kehidupan masyarakat. Kebanyakan hasil karya adalah berbentuk 3D atau arca. Contohnya Patung Jah Hut dan Mah Meri, yang menjadi patung penyembahan orang-orang asli di Pahang dan Selangor.
  o   Spiritual:
  §  SV untuk ketenangan, kepuasan dan keselesaan. Hasil karya yang dihasilkan adalah untuk kepuasan pelukis dari cetusan dalaman diri pelukis itu sendiri. Contohnya, Semangat Bumi, Air, dan Udara, karya Patrick Ng Kah Onn.
  o   Pengeluaran:
  §  Hasil seni SV berasaskan kepada faktor cita rasa, gaya, fungsi dan kegunaan. Pembelajaran SV, aktiviti dan apresiasinya dapat menghasilkan mutu pengkaryaan dan perekaan yang berkualiti dengan nilai keindahan yang tinggi. Kebanyakan hasil karya berunsur pengeluaran adalah bertujuan dikomersialkan. Contohnya penghasilan batik dan songket.
  o   Pemujukan:
  §  Hasil SV berkeupayaan membentuk empati dan tarikan. Contoh-contohnya yang jelas ialah papan billboard dan poster.
  o   Perniagaan dan perdagangan:
  §  Pembelajaran SV, aktiviti dan apresiasinya dapat menghasilkan barangan yang sangat berpotensi untuk perniagaan dan perdagangan. Antara contoh yang jelas ialah bidang pembungkusan.
  D)      Pengalaman         Estetik

  Dapat membina kepekaan dan pertimbangan dalam diri individu, masyarakat dan persekitaran. Terbahagi kepada:
  *      Pengalaman langsung:
  o   Melalui proses membuat atau proses penghasilan produk seni. Melalui penglibatan deria. Antara yang terlibat ialah pelukis, pengarca, pandai tukang dan sebagainya.

  *      Pengalaman intelektual:
  o   Melalui kajian, penerokaan, eksperimen dan dapatan dari pelbagai sumber dan maklumat dalam proses penghasilan produk seni.
  Melalui penguasaan maklumat daripada pelbagai sumber yang mendalami tentang konsep, falsafah dan nilai. Kebanyakan yang terlibat ialah
  para pengkritik, penggiat seni pengkaji dan individu yang sentiasa mengambil tahu tentang perkembangan bidang yang berkaitan dengan seni.
                                

  2.     BAHASA SENI VISUAL

  *      Seperti juga bidang yang lain, seni tampak juga mempunyai laras bahasanya sendiri. Seni tampak pula mempunyai laras bahasanya sendiri seperti:
  o   Unsur-unsur seni
  §  Garisan
  Ø  Sifat garisan
  Ø  Jenis garisan
  Ø  Kualiti garisan
  §  Rupa
  Ø  Jalinan tampak 
  Ø  Jalinan sentuh
  §  Ruang
  §  Bentuk
  Ø  Dua dimensi
  Ø  Tiga dimensi
  Ø  Pelbagai dimensi
  §  Jalinan
  Ø  Jalinan tampak 
  Ø  Jalinan sentuh
  §  Warna
  Ø  Jenis-jenis warna
  Ø  Suhu warna
  Ø  Nilai warna
  Ø  Skema warna


  o   Prinsip  rekaan
  §  Harmoni
  §  Imbangan
  §  Penegasan
  §  Pergerakan dan irama
  §  Keperlbagaian
  §  Kesatuan
  §  Kontra

  o   Bahan  dan alat
  §  Berus, plaster, cat minyak dan lain-lain...
  o   Teknik  dan gayaan
  §  Basah atas basah, realistik dan lain-lain...
  *      Tanpa pengetahuan laras bahasa ini, seni dilihat tanpa makna.


   SELAMAT MEMBACA

0 comments:

Post a Comment